Day: กรกฎาคม 4, 2024

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างเพื่อซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด อบต./งานบริหารทั่วไป)

ผลผู้ได้รับการคัดเลือก ซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมฯ (สป.อบต.-งานบริหารทั่วไป)

อบต.โคกเคียน ประชาสัมพันธ์หมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

อบต.โคกเคียน ประชาสัมพันธ์หมดเขตชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง