Author: admin

อบต.โคกเคียน ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

แบบสอบถามการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลโคกเคียน “กระจูดหัตกรรมทำมือ สร้างงานสร้างอาชีพ”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน ได้มอบหมายให้ นายสญชัย นิลจันทร์ รองนายก อบต.โคกเคียน เป็นประธานปิดโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลโคกเคียน “กระจูดหัตกรรมทำมือ สร้างงานสร้างอาชีพ” โดยมี สมาชิกสภาฯ ม.11 และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะด้านการสานกระจูด สามารถนำไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพได้ โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการด้านการสานกระจูดมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด ณ ที่ทำการกลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน หมู่ที่ 11 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิด หมู่ที่ 11 บ้านทอนอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยมัสยิด ม.11 บ.ทอนอามาน

การประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนาและกีฬาในตำบลโคกเคียน ประจำปี 2567

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567  เวลา 14.00 น. นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมศาสนาและกีฬาในตำบลโคกเคียน ประจำปี 2567 ประกอบด้วย การจัดโครงการแข่งขันเรือยอกองสืบสานประเพณีต้านภัยยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดโครงการมหกรรมแข่งขันกีฬาชายหาด การจัดโครงการส่งเสริมวิชาการอิสลาม และการจัดโครงการอบรมทักษะว่ายน้ำเพื่อเอาตัวรอดสำหรับเด็กและเยาวชน โดยในวันนี้ได้มีการจับฉลากแบ่งสายโครงการแข่งขันเรือยอกองสืบสานประเพณีต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมโคกเคียน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย ฉบับที่ 1 (126/2567)

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฉบับที่ 1 (126/2567)
(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 14 – 17 กรกฎาคม 2567)
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

กิจกรรมส้รางเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean For Life) กลุ่มฟื้นฟูและอนุรักษ์ชายฝั่งบ้านทอน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.00 น. นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน ได้รับเกียรติให้กล่าวพบปะในกิจกรรมส้รางเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean For Life) กลุ่มฟื้นฟูและอนุรักษ์ชายฝั่งบ้านทอน โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกิจกรรมเก็บขยะริมทะเลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้สวยงาม ณ บ้านทอนฮีเล หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน/หิน/ทราย/ป่าไม้) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน พร้อมด้วย ส.ต.ต.หารง ดุเม๊าะ ปลัด อบต.โคกเคียน, ผอ.กองคลัง, นายช่างโยธาอาวุโส ,และนิติกรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน/หิน/ทราย/ป่าไม้) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องโสภาพิสัย ชั้น 6 โรงแรมตันหยง นราธิวาส

กิจกรรมอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเรือกอและ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมโคกเคียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567  เวลา 10.00 น. นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน ได้รับเกียรติให้กล่าวพบปะในกิจกรรมอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเรือกอและ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมโคกเคียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีทักษะการทำเรือกอและจำลองในพื้นที่ตำบลโคกเคียน เพื่อพัฒนาทักษะ เสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

ร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา), ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ในการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.30 น. ที่ห้องศจค.อบต.โคกเคียน นายอภินันท์ เปาะอีแต หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายไซดี โซะ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา), ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ในการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และร่วมหารือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส