รายงานทางการเงิน

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4

รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 4

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2567)

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72

รายงานการเงินประจำปีกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน