ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิด หมู่ที่ 11 บ้านทอนอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สาระสำคัญของสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยมัสยิด ม.11 บ.ทอนอามาน

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยมัสยิด หมู่ที่ 11 บ้านทอนอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยมัสยิด ม.11 บ.ทอนอามาน

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดจ้างเพื่อซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออเล็กทรอนิกส์ (สำนักปลัด อบต./งานบริหารทั่วไป)

ผลผู้ได้รับการคัดเลือก ซ่อมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมฯ (สป.อบต.-งานบริหารทั่วไป)

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองสาธารณสุขฯ)

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด อบต./แผนงานบริหารทั่วไป) ประเภทกล่องพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.อบต.-แผนงานบริหารทั่วไป) ประเภทกล่องพลาสติก

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวิทยุสื่อสาร (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวิทยุสื่อสาร

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท่าม่วง หมู่ที่ 1 บ้านโคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยท่าม่วง ม.1 บ.โคกเคียน

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานขุดลอกคลองบาเฆะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานขุดลอกคลองบาเฆะ

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง ประกาศจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัสยิด หมู่ที่ 11 บ้านทอนอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ประกาศจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยมัสยิด ม.11

ประกาศ อบต.โคกเคียน เรื่อง กำหนดวันและเวลา รับฟังคำชี้แจงโครงการเพิ่มเติม และดูสถานที่ดำเนินงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมัสยิด หมู่ที่ 11 บ้านทอนอามาน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

รับฟังคำชี้แจงโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยมัสยิด ม.11