กิจกรรม

กิจกรรมส้รางเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean For Life) กลุ่มฟื้นฟูและอนุรักษ์ชายฝั่งบ้านทอน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.00 น. นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน ได้รับเกียรติให้กล่าวพบปะในกิจกรรมส้รางเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ โครงการภายใต้กลยุทธ์ “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean For Life) กลุ่มฟื้นฟูและอนุรักษ์ชายฝั่งบ้านทอน โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มประมงพื้นบ้าน และกิจกรรมเก็บขยะริมทะเลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้สวยงาม ณ บ้านทอนฮีเล หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน/หิน/ทราย/ป่าไม้) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน พร้อมด้วย ส.ต.ต.หารง ดุเม๊าะ ปลัด อบต.โคกเคียน, ผอ.กองคลัง, นายช่างโยธาอาวุโส ,และนิติกรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน/หิน/ทราย/ป่าไม้) ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ภายใต้โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องโสภาพิสัย ชั้น 6 โรงแรมตันหยง นราธิวาส

กิจกรรมอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเรือกอและ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมโคกเคียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567  เวลา 10.00 น. นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน ได้รับเกียรติให้กล่าวพบปะในกิจกรรมอบรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเรือกอและ ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมโคกเคียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีทักษะการทำเรือกอและจำลองในพื้นที่ตำบลโคกเคียน เพื่อพัฒนาทักษะ เสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ และเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส

ร่วมต้อนรับ คณะจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา), ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ในการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567  เวลา 09.30 น. ที่ห้องศจค.อบต.โคกเคียน นายอภินันท์ เปาะอีแต หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายไซดี โซะ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (สงขลา), ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ในการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และร่วมหารือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day ภายในบริเวณสำนักงาน อบต.โคกเคียน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567  เวลา 08.30 น. นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน นำคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกเคียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning day ภายในบริเวณสำนักงาน อบต.โคกเคียน

ร่วมกันเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยมีกิจกรรมขอดุอาร์ และสวดมนต์ ก่อนเริ่มทำงานทุกวันจันทร์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.โคกเคียน นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน นำทีม ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.โคกเคียน ร่วมกันเคารพธงชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยมีกิจกรรมขอดุอาร์ และสวดมนต์ ก่อนเริ่มทำงานทุกวันจันทร์

ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน อบต.โคกเคียน นำอัตลักษณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นแสดงบนเวทีสามสร้าง ในการแสดงชุดดีเกฮูลูสร้างสุข งาน“สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2567

ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน อบต.โคกเคียน นำอัตลักษณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขึ้นแสดงบนเวทีสามสร้าง ในการแสดงชุดดีเกฮูลูสร้างสุข งาน“สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน” ปี 2567 วาระ: ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ เพื่อร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมการละเล่นที่สวยงามของ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 1 และชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567

ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ศจค.อบต.โคกเคียน นำโดย นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน พร้อมด้วย สมาชิกเครือข่าย ทั้ง 8 แห่ง เข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567 วาระ : ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชน สู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สสส. และขยายผลแนวคิด แนวทางที่เป็นอัตลักษณ์ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการบูรณาการ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 1 และ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พระภิกษุสงฆ์ ที่วัด และสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลโคกเคียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567  เวลา 09:00 น. นายสญชัย นิลจันทร์ รองนายก อบต.โคกเคียน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน พระภิกษุสงฆ์  ที่วัด และสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลโคกเคียน

ร่วมเตรียมงานและซักซ้อม เพื่อเข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567

ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2567 ศจค.อบต.โคกเคียน นำโดยนายก อบต.โคกเคียน พร้อมด้วย สมาชิกเครือข่าย ทั้ง 8 แห่ง ร่วมเตรียมงานและซักซ้อม เพื่อเข้าร่วมเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567 วาระ : ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 1 และ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี