บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ( ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  2537  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง  ฉบับที่  5   พ.ศ.  2546 )

มาตรา  67

1. จัดให้มี และบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ำ  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนาธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมการ

มาตรา  68

1. ให้มีการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร
2. ให้มีน้ำ และบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มี และบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ให้มี และบำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการณ์สหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
7. บำรุง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
8. การคุ่มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10 ให้มีตลาด  ท่าเทียบเรือ  และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *