วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

                องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน  กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น   ดังนี้

                “ โคกเคียนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้รองรับอาเซียน พัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตดีขึ้น”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตำบลและผังเมืองรวมจังหวัด
 2. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม การจัดการศึกษารองรับประชาคมอาเซียน การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตดีขึ้น
 3. ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยว เพื่อนำเศรษฐกิจสู่อาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล บำบัดน้ำเสีย และใช้พลังงานทดแทน
 6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณวัตถุ โบราณสถาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตำบลและผังเมืองรวมจังหวัดได้มาตรฐาน
 2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน บริการด้านสวัสดิการสังคม กีฬา นันทนาการ การศึกษา และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดทั้งการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. ประชาชนการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน อย่างทั่วถึงตลอดทั้งสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำเศรษฐกิจสู่อาเซียน
 5. มีระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลตลอดทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ทำนุบำรุงศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 7. การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปีโดยเรียงลำดับก่อนหลัง(จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน กำหนดไว้ 7 ยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  1. บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ
  2. สร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
  3. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
  4. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
  5. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
  2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
  5. ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการ
  6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข
  7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย
  2. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
  1. ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น และเมืองชายแดนเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
  4. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล
  3. เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
  2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
  3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
  4. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  5. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
  6. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *