แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  • ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความปลอดภัย
  • ยุทธศาสตร์ที่  4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  • ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ยุทธศาสตร์ที่ 7   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล